动漫

小学汉语拼音字母表

华语拼音方案:  一、基础知 字母术语字母术语AɑㄚNnㄋㄝBbㄅㄝOoㄛCcㄘㄝPpㄆㄝDdㄉㄝQqㄑㄧㄡEeㄜRrㄚㄦFfㄝㄈSsㄝㄙGɡㄍㄝTtㄊㄝHhㄏㄚUuㄨIiㄧVvㄞㄝJjㄐㄧㄝWwㄨㄚKkㄎㄝXxㄒㄧLlㄝㄌYyㄧㄚMmㄝㄇZzㄗㄝ 二、开端子音表: f dtnlㄅ玻ㄆ坡ㄇ摸ㄈ佛ㄉ得ㄊ特ㄋ讷ㄌ勒ɡkhjqxㄍ哥ㄎ科ㄏ喝ㄐ基ㄑ欺ㄒ希 zhchshrzcsㄓ知ㄔ蚩ㄕ诗ㄖ日ㄗ资ㄘ雌ㄙ思 三、韵母表 i

ㄧ 衣 u

ㄨ 乌 ü

ㄩ 迂 ɑ

ㄚ 啊 iɑ

ㄧㄚ 呀 uɑ

ㄨㄚ 蛙  o

ㄛ 喔  uo

ㄨㄛ 窝 e

ㄜ 鹅 ie

ㄧㄝ 耶  üe

ㄩㄝ 约 ɑi

ㄞ 哀  uɑi

ㄨㄞ 歪  ei

ㄟ 诶  uei

ㄨㄟ 威  ɑo

ㄠ 熬 iɑo

ㄧㄠ 腰   ou

ㄡ 欧 iou

ㄡ 忧   ɑn

ㄢ 安 iɑn

ㄧㄢ 烟 uɑn

ㄨㄢ 弯 üɑn

ㄩㄢ 冤 en

ㄣ 恩 in

ㄧㄣ 因 uen

ㄨㄣ 温 ün

ㄩㄣ 晕 ɑnɡ

ㄤ 昂 iɑnɡ

ㄧㄤ 央 uɑnɡ

ㄨㄤ 汪  enɡ

ㄥ 亨的韵母 inɡ

ㄧㄥ 英 uenɡ

ㄨㄥ 翁  onɡ

第三次总不可更改的 ionɡ

ㄩㄥ 雍   (1)知、蚩、诗、日、资、雌、我用的是等一词的母音。。 (2)作为ER的终极时辰,当时做结局?。 (3)在不可更改的中应用时大约单一。。 (4)i 党派的母音,当后面缺勤子音的时分,写Yi(护膜), Y(AH), 叶(是的), yɑo(腰),你(焦急的),yɑn(烟),殷(报账),Y和N(定中心),殷(英国),更你(Yong)。u 党派的母音,当后面缺勤子音的时分,写成吴(黑色), W(青蛙佬), Wo(鸟巢), wɑi(歪),魏(卫),wɑn(弯),温(温),w和N(王),(文和文格) 党派的母音跟开端子音j,q,当X用魔法召鬼魂,写为Ju(处所),曲(区),徐(做样品的),也省略了两点。;只用子音L,当n的用魔法召鬼魂,依然在L(LV)中,N(女性)。 (5)借据,uei,当玄有任一开端子音,写成iu,ui,un,像,牛(牛),和UI(又来),论(论)。 四、第三/去声的腔调指示牌阴平阳平腔调指示牌首要典当。柔和地不标。 像:妈 谈话马。 má 马 我有骂 M,请 M Ping。 阳平 Qusheng音五音、发表指示牌。,o,在E开端的音节的音节衔接在宁静,假如音节的包边被不清楚的了,隔音中间间隔(),像,pi'o(护膜)。 六、小学华语拼音基础知 26个华语拼音基础知 皇冠娱乐网 子音开端子音表 list

b [玻] p [微博] m [修饰] f [如来释迦牟尼]

d [它] t [特殊] n [西南] l [乐] g [哥] k [机关] h [喝]

j [根本] q [欺] x [希腊]

z [capital] 丙[雌] s [熟虑] r [日本] ZH [了解] ch [笑] sh [诗]

y [医] w [ ]

韵母表韵母 list
a[阿] [ A ] 敖[奥地利] 哀[哀] ang[昂]
哦[哦。 翁[翁] 欧[欧盟]
鹅E 恩[恩] 呃[孩子] EI [唉] 英格[出版物]
我[打扮 IA [ AH ] 生物国际单位[由] ie[耶] [鉴于] ing [英语]
[乌克兰] [发烧] [青蛙佬] UO [鸟巢] [月] 用户界面[魏]
你[出去]
佑[腰] 伊恩[烟] 新疆[定中心] 长[应用]
在UAI UAN [拐弯] 钱[ ]
全面认读音节 智 chi shi ri zi ci si
yi wu yu
ye yue
yin yun yuan ying 摩擦鼓励:

1。常常出如今听力成果中 zh 智”等类的区别,提示你的孩子区别凡响:读任一子音字母,读音节不可避免的去掉(更长)

2。基准契合 a o e i u U命令,如“ Ao应当贴在A上。,“ UO翻开啊,唯有“i 、你是合作的时,反对位置:I 、你是合作的,基准契合基准。即,IU、UI应当鄙人任一字母中签名。

三.执业说你看J q x ,行礼。实则,在Y救了两个过后。,然而二者在本质上是区别的,只为了让先生更轻易识记,你能警告J的发出叮当声吗? q x y ,行礼。

4。前鼻语:表明勇敢地面对上野蔷薇,表明在右上角的触摸。

5:读了任一与性交的舌头(孩童初学者),通常翻译器太晚了。,长冲程了会纠正的的。

6.“b p d q” 4个子音很杂乱。,这时别用什么“右下半圆bbb”等等的打油诗教孩子(虽说先前我也就是这样教的),大量的孩子更多时的成果。你可以用正6。 b,正9 Q的打油诗率先区别b q”,那么再教一遍 腹部至胃,PQ头。或用手势

翻阅向上,上手B到右D

翻阅向下的,上手P到右Q

7 O O翻译器的南北不变的有争议的。,但基准翻译器相对是哦(任一发表)。。
七、华语拼音音节表 b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing
p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping
m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming
f fa fo fei fou fan fen fang feng
d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding
t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting
n na nai nei nao no nen 馕 neng ni nie niao niu nian nin niang ning
l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling
g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng
k ka ke kai kou kan ken kang 坑
h ha he hai hei hao hou hen hang heng
j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang 荆
q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang 清
x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing
zh zha zhe 智 zhai zhao zhou 詹 zhen 詹g zheng
ch cha che chi chai chou chan chen chang cheng
sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng
r re ri rao rou ran ren rang reng
z za ze zi zai zao zou zang zeng
c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng
s sa se si sai sao sou san sen sang seng
y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying
w wa wo wai wei wan wen wang weng wu 八、华语音标字母与国际音标对照表 腔调 声音电平(55)、双音(35)、三音(214)、四声Qusheng(51)。国际音标 [b]g [k]s [s]p [b??]k [ K?ZH?] [t??]m [m]h [ CH ] CH [t??]f [f??]j 【T?SH?] [????]d [t]q [t????]r [??]t [t??]x [??]y [j]n [n]z [ w ] w [w]l [l]c 【TS?V?] [五]单韵母表(以下母音是单或仅在consonan 的音标字母国际音标和国际 [??]e [??]u [u]o [o]i [i]ü [y]复韵母表的音标字母国际音标和国际i [ ing ] [我?对吗?] [对] EI [ EI ] [是] UI(UEI)【威】鳌 [ɑu]iao [iɑu]uan [电力网]欧 [欧]伊恩 [i??n]uang [uɑ??]an [一]辨析 [我ɑ?协约国国?](文)[你?n) n ] IE [i??]ueng [你???在?] [中]了 [y??]üe 【Y?昂?] [ɑ??]iou [iou]üan [y??n]eng [????]ua [uɑ]ün [在]翁 [你?UO?] [钟] NG [??]有关留意事项: ① 华语拼音有点缩写版式,应特殊留意替换。,它应当回复到任一充分的版式。。如:UI是UEI的缩写,协约国国家大事玄的缩写,ü在j、q、在x和y过后写u。 ② 儿化签名:在音节的结局写,调值过去的。 ③ 严谨的的母音音签名忆法(仅用于对应。 a 同样的事物音素中有5种音素。:[一]:ai、an、ia;用[??]:子音过后或应用子音;为[希腊字母的第一个字母]:ang、iang、uang、ao、iao、ua;用[??]:伊恩和严;用[??]:儿化; o 特殊的基准方式:[u??]:ong;[y??]:长; e 同样的事物音素中有4种音素。:用[??]:子音过后或应用子音;用[e]:ei、ui;用[??]:ie、üe; 用[??]:en、eng、un、ueng、er; i 同样的事物音素中有3种音素。:用[??]:因Z、c、s后;用[??]:因Zh、ch、sh、在国际扶轮;用[i]:宁静子音过后。